[code:1][/code:1]

Monday, April 04, 2005

بروجرد ۵ هزار ساله در يك كتاب جا گرفت

بروجرد ۵ هزار ساله در يك كتاب جا گرفت

تهران _ ۲۹ اسفند 1383 _ میراث خبرگروه فرهنگ: در يكي از دره‌هاي وسيع زاگرس، در بالاي دشت وسيع و حاصل‌خير «سيلاخور»، در منطقه‌اي كه سابقه سكونت در آن دست كم به پنج هزار سال پيش باز‌مي‌گردد، شهر بروجرد قرار دارد. شهري كه نيمي از سال پيرامونش را حلقه‌اي سبز فرا گرفته است.در منابع و مآخذ تاريخي و جغرافيايي و سفرنامه‌ها، همواره به طبيعت زيبا و سرسبزي شهر اشاره شده و در واقع بروجرد به آب و هوا و طبيعت زيبايش شهره شده است. از قرن‌ها قبل، فرآورده‌هاي كشاورزي بروجرد به نواحي اطراف فرستاده مي‌شده است. از ديگر سو بروجرد در دامان خود شمار زيادي از علماي ديني و فرهيختگان را پرورده است و مشخص مي‌شود كه سخت‌كوشي اهالي تنها در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي نبوده است. با وجود شواهدي كه نشان دهنده وجود اين شهر در دوران باستان است تا نيمه نخست قرن سوم قمري در منابع به اين شهر اشاره‌اي نشده است و اين امر شايد به آن دليل باشد كه بروجرد در آن زمان مركزيت رويدادها و حوادث قرار نگرفته و از اين رو از آن ياد نشده است. اواسط سده سوم هجري كه نام بروجرد در منابع آمده، موقعيت بروجرد به عنوان يك شهر درخور توجه ثبت شده است. به ويژه در دوران سلاجقه كه در آن ايام، روزگار رونق و شكوه بروجرد آغاز شد و پس از آن نام بروجرد در منابع بيش‌تر به دليل نبردها و جنگ‌هايي كه در شهر و يا اطراف آن روي داده به چشم مي‌خورد و اين امر نشان از مساله پراهميت ديگري در سرنوشت شهر، يعني موقعيت استراتژيك آن در گذر زمان دارد. اطلاعات كامل درباره اين شهر در كتاب «بروجرد» آمده است. اين كتاب از سوي دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي به قيمت نهصد و پنجاه تومان منتشر شده است.
برگرفته از سایت خبرگزاری میراث فرهنگی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home