[code:1][/code:1]

Thursday, December 16, 2004

باز هم از سیلاخور

آثار به دست آمده از مناطقی چون تپه قلا رمیان (قلعه رومیان) سکونت بشر را از دست کم 600 قبل از میلاد در این ناحیه مسجل می کند. سیلاخور در طول تاریخ جنگهای زیادی را به خود دیده است و بارها مورد هجوم قرار گرفته است. بنا بر آثار موجود اسکندر، اعراب، تیمور و افغان ها هجوم های گسترده و ویرانگری به این ناحیه داشته اند. سربازان سیلاخوری همواره به شجاعت و جنگاوری معروف بوده اند و پادشاهان قدیم حساب مخصوصی روی سپاهیان سیلاخوری خود باز می کرده اند. کلمه سیلاخور کوتاه شده سیلاب خور است که نشان می دهد از گذشته های دور سیلاب مشکل عمده ای در منطقه بوده است. یکی از شدید ترین زلزله های ایران به بزرگای 4/7 ریشتر در سال 1288 قمری در سیلاخور روی داده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home