[code:1][/code:1]

Friday, October 08, 2004

کوههای مهم منطقه بروجرد

مهمترين كوههاي منطقه بروجرد عبارتند از
كوه گرين: در شمال غرب بروجرد با ارتفاع 3627 متر و يك كانون آبگير دائمي است و در تغيير آب و هواي منطقه و ميزان بارش نقش مهمي دارد
كوه ميش پرور: در جنوب شهر با ارتفاع 2600 متر قرار دارد
كوه شاه نشين: با ارتفاع 3200 متر كه در جنوب واقع است
كوه باغ بيرم: با ارتفاع 2300 متر در جنوب شهر بروجرد
كوه قره دره : با ارتفاع 2680 و كوه سردره با 2683 متر در ميان تپه ها و كوههاي كم ارتفاع شرقي دشت سيلاخور كه در نتيجه نفوذ توده گرانيتي به وجود آمده نيز از كوههاي مهم منطقه محسوب ميشوند
بطور كلي از نظر ژئومورفولوژي واحدهاي زير در ناحيه قابل تشخيص است
كوههاي بلند و همراه با روراندگي زاگرس در قسمت غرب با جهت شمال غربي - جنوب شرقي
تپه هاي پست و كم ارتفاع با شيب عمودي و دره هاي تقريبا مسطح و كم شيب در قسمت شمال شرقي و شرق دشت و با جهت شمال غرب و جنوب شرقي
مناطق كوهپايه اي و پر شيب با دره هاي عريض و طويل كه در قسمت پائين آن داراي مواد آبرفتي فراوان است و هسته اوليه شهر بروجرد بر روي اين كوهپايه ها بنا شده است
دشت آبرفتي سيلاخور با كوههاي بلند در سمت غرب و ارتفاع پست در سمت شرقي دشت اين دشت از امتداد كوههاي زاگرس در منطقه كه شمال غربي - جنوب شرقي است تبعيت ميكند

2 Comments:

At 10/08/2004, Blogger hamid rahmani said...

salam agh saeid moftakharam ke 1000 min binandeh at manam
bye
hamid

 
At 10/11/2004, Blogger borujerd said...

excellent!
خب این هم خودش یک جور رکورده. شاید یه زمانی پولدار شدم به قید قرعه بهت یه جایزه دادم!

به هر حال خبر خوبی بود . دستت درد نکنه

saeid

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home